תקנון אתר לומדים בסבבה
www.sababa.org

כללי

תקנון זה נכתב מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר יחיד אולם הוא מתייחס גם לנקבה ולרבים ולהיפך.

הגדרות
"האתר" – אתר סבבה, www.sababa.org

"משתמש" –  כל אדם, תאגיד וגוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב,  בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"הנהלת האתר"- הנהלת האתר ובעלי האתר, הצוות המנהל אותה.

"מוסד אקדמי" – כל מוסד אקדמי בו לומד המשתמש, זה שהעלה את הקובץ וזה שעשה שימוש בקובץ.

"קובץ" – כל חומר שהועלה לאתר על כל תוכנו, כותרותיו, תיוגיו וכל הערה שנרשמה בהקשר לחומר זה .

מטרת האתר והתקנון

1. האתר מהווה פלטפורמה לשמירת קבצים עבור משתמשים. לאחר תהליך שמירת הקבצים, הם יהיו זמינים להורדה ע"י משתמשים שיכנסו לאתר.

2. מטרת התקנון היא להסדיר את תנאי העלאת החומרים ע"י משתמשים וכמו כן השימוש בהם.

כללי האתר

3. לא יתאפשר שימוש באתר ללא אישור תקנון זה.

4. אין להעלות לאתר:

                                 א.          כל קובץ פורנוגראפי או בעל אוריינטציה מינית שאינו במסגרת לימודית

                                 ב.         כל קובץ שיש בו הסתה לגזענות

                                  ג.          כל קובץ שיש בו הסתה לאלימות

                                 ד.         כל קובץ שיש בו הסתה לעבירות פליליות

                                 ה.         כל חומר בלתי חוקי בהתאם לדין הישראלי, שלא נזכר לעיל

                                  ו.          כל חומר שמנוגד להוראות תקנון המשמעת של המוסד האקדמי ומהווה עבירת משמעת בהתאם לתקנון המשמעת במוסד האקדמי.  

5. במידה ואדם מסוים טוען שיש לו זכות היוצרים על קובץ שהועלה לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת הקובץ מהאתר כולו או חלקו על ידי פנייה להנהלת האתר וע"י הוכחה שהוא בעל הקובץ.

6. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, לנכונותו, למהימנותו ולמידת דיוקו של החומרים בקבצים. התוכן בקובץ שעולה באתר מובא כפי שהוא הועלה ע"י אותו משתמש לטובת משתמשים אחרים לנוחיותם.

7. בהקשר זה במידה ותהא תקלה באופן הורדת הקובץ או כל שיבוש שהוא בקובץ, הנהלת האתר לא תהא אחראית לתקלה או לשיבוש ולכל השלכה בשל כך בשימוש בקובץ ועניין זה יהא באחריות המשתמש אשר ביקש להוריד את הקובץ והוא בלבד.

רכוש האתר 

8. כל הזכויות בשימוש בקבצים שהועלו לאתר הינם של הנהלת האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו להנהלת האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר בכפוף לתקנון זה.

9. הנהלת האתר היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר בין אם הם רשומים ברשם סימני המסחר או לאו, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, בליקוט המאפיינים שמרכיבים את האתר ומידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

10. העתקת מאפייני האתר על כל אחד מהם ובוודאי בליקוטם מהווה הפרה של זכות יוצרים של הנהלת האתר.

הצהרת המשתמש 

11. המשתמש מצהיר כי קרא את כללי התקנון כולם, וכי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

12. המשתמש מצהיר כי לא יהא רשאי להעלות טענה בנוגע להסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר

13. המשתמש מצהיר כי באישור התקנון, הוא מאשר את כל תנאי התקנון ולא תהא לו אפשרות שלא להסכים על מי מתנאי התקנון

14. המשתמש נושא במלוא האחריות לכל שימוש בתוכן ובשירותים המוצעים על ידי האתר

15. המשתמש מודע לכך שכל טקסט, צליל, תמונה, וידאו, תוכנה או כל חומר אחר שפורסם על ידו אינו מפר זכות יוצרים של מישהו אחר והוא באחריותו הבלעדית

16. המשתמש שמעלה קבצים נותן לאתר רישיון לשימוש בהם לכל דורש, והוא הדין כל עוד הקבצים מצויים באתר וזמינים לשימוש.

17. יחד עם זאת למשתמש תהא הזכות להודיע בכתב לאתר כי הוא מעוניין להוריד את הקובץ שהעלה ע"י הוכחה כי קובץ זה הינו שלו.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

18. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים כל מידע המופיע באתר ובקבצים שהועלו בו, ובכלל זה פלטי מחשב של העתקים של דפי האתר.

19. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה לכדי פרסומם או הפצתם של קבצים המאוחסנים באתר, שלא לשימושו האישי בלבד – אסורים.

20. המשתמש שהפר תקנון זה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרתו או פגיעה בזכויות הנהלת האתר לרבות כל זכות קניינית וזכות יוצרים בפרט. ויפים הדברים לפגיעה בצד שלישי שהעלה את הקובץ לאתר או שקובץ שהעולה לאתר הוכח שהוא בבעלותו.

21. הנהלת האתר תהא רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה ויפעל בניגוד לדין בנוגע לשימוש באתר ויפגע בזכויות האתר, בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.

22. הנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שנעשה ע"י משתמשים, בין במישרין בין בעקיפין בקבצים המצויים באתר, כל משתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בקבצים שהועלו לאתר.

23. כל מידע נוסף שמופיע באתר לרבות הפנייה או קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים המתפרסמים באתר, הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן או למידע המוצג באתרים אליהם היא מפנה. על כן כל שימוש במידע באתרים אלה אינה באחריות האתר והנהלת האתר והקשר זה השימוש באתרים אלה הינם באחריות המשתמש והגולש שלא עשה שימוש באתר.

24. הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בהעלאת קבצים או הורדתם ובזמינות ואף לא בזמינות האתר, ועל  כן למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד האתר והנהלת האתר בגין אי יכולת לשימוש באתר בכל זמן.

25. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אליו הועברו קבצי האתר בשל השימוש בתכני הקבצים והמידע המופיע באתר, כל אלה הינם באחריות המשתמש לרבות ליקויים בהעברת המידע בכל דרך שהיא.

שונות

26. הנהלת האתר שומרת על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר ותקנון זה מזמן לזמן, כל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

27. כל משתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

28. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר ובתקנון זה יכול להוות ייעוץ משפטי וכי עליו להישמע להוראות כל הדין הנוגעות בפרסום החומרים באתר והשימוש בהם, הן מבחינת לשון הרע, הגנת פרטיות, פקודת הנזיקין בגין פרסום כוזב, דיני הקניין הרוחני ועל פי כל דין.

29. זכויות היוצרים על נוסח תקנון זה שמורות להנהלת האתר.

30. כל הפרה של האמור בתקנון או כל טענה מחלוקת או סכסוך עם האתר תתברר בבית המשפט המוסמך בתל אביב בהתאם לדין הישראלי.

שימוש מהנה ומיטיב
הנהלת האתר.